AMN Praktijk voor Bekkenfysiotherapie

                                        Dalen en Hoogeveen, Drenthe

Privacy Policy

AMN Praktijk voor Bekkenfysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AMN praktijk voor bekkenfysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als AMN Praktijk voor bekkenfysiotherapie  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegvens van patienten worden door AMN Praktijk voor Bekkenfysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): het nakomen van een wettelijke verplichting, het verzamelen van gegevens tbv dossiervoering, het voldoen aan kwaliteitseisen van de beroepsgroep en de eisen van zorgverzekeringen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is dat het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Dossiervoering is vastgelegd in de WGBO en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Verder moet er toestemming gevraagd worden van de betrokken persoon.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AMN Praktijk voor Bekkenfysiotherapie de volgende persoonsgegevns van u vragen:

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; (Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres; Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door AMN Praktijk voor Bekkenfysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 15 jaar, zoals wettelijk verplicht voor medische gegevens, conform de WGBO.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het leveren van het EPD door World of Health (Fysiomanager) 

 • Het uitzetten van de PREM, noodzakelijk voor kwaliteits controle opgelegd door de zorgverzekeraars. 

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

 • Het verzenden van mail van en naar artsen, specialisten en andere gezondheidswerkers. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

AMN Praktijk voor bekkenfysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens geldt een termijn van 15 jaar (conform WGBO). Voor de financiele gegevens staat een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens AMN Praktijk voor bekkenfysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 • We hanteren een 2 factor authenticatie voor het EPD (electronisch patiëntendossier) en gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op!  

Contact gegevens

AMN Praktijk voor bekkenfysiotherapie 

Oostereind 24 

7754 NW 

Wachtum 

06-19913447

info@amnpraktijkbft.nl